ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ විදුලි කාර්මික / අධීක්ෂක පාඩම්


Sorry, registration has ended.

සියලුම පා .මාලා සඳහා කාර්මික බඳවා ගැනීමේ ආකෘති පත්‍රය


  • Date: 15-02-2021 00:00 - 31-12-2021 00:00
  • Location: Online Event

Description

සියලුම පා .මාලා සඳහා කාර්මික බඳවා ගැනීමේ ආකෘති පත්‍රය
  • පාඩම් සතියකට වරක් පමණි 
  • ඕනෑම පැය 2 ක සැසි ගණනකට යා හැකිය 
  • දිනකට කාල පරාසයන් සඳහා සැසියකට පැය 2 ක් තෝරා ගත හැකිය 
  • එකකට එකක් ඔන්ලයින් ටියුෂන් 
  • මෙම පා .මාලා සඳහා කාල සීමාවක් නොමැත. 
  • විෂය පිළිබඳ ඔබේ විශ්වාසය ගොඩනංවන තෙක් ඔබට ඉදිරියට යා හැකිය 
  • සෑම පැය 10 ක සැසියකදීම වරකට ගෙවීම් කළ යුතුය 
  • ඔබේ ටිකට් පත දැන් වෙන් කර 
පාඩම් විස්තර බලන්න