ලියාපදිංචි වන්න - ප්‍රායෝගික කාර්මික ශ්‍රේණිය


ඔන්ලයින් ටියුෂන් සඳහා ඔබේ කාල සටහන් වෙන් කරන්න සුදුසුකම් ලත් සිසුන් සඳහා නොමිලේ පාඩම් විමසන්න - පණිවිඩය ක්‍රියාත්මක කරන්න WhatsApp - +94-(0)771-311555

  • 10000.00
  •  15-02-2021 00:00 - 31-12-2021 00:00
  • Online Event

දැනටමත් ලියාපදිංචි සිසුන් සඳහා නැවත නැවත සැසි සඳහා ලියාපදිංචි වීමට

Proceed
  • 10000.00
  •  15-02-2021 00:00 - 31-12-2021 00:00
  • Online Event

සියලුම පා .මාලා සඳහා කාර්මික බඳවා ගැනීමේ ආකෘති පත්‍රය

Proceed